Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

ombros
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
ombros
ombros
8150 416a 390
Reposted frompesy pesy viamountains mountains
ombros
8148 8c3d 390
Reposted frompesy pesy viamountains mountains
ombros
2989 06db 390
ombros
4888 4235 390
Reposted fromnomad nomad viaNeit Neit
ombros
2427 b7ed 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNeit Neit

July 06 2015

ombros
ombros
ombros
4674 0663 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaisilme isilme
ombros
ombros
6596 c980 390
Reposted fromkitana kitana viaisilme isilme
ombros
7119 da45 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaisilme isilme
ombros
ombros
1667 1915 390
Reposted frombjureczko bjureczko viaisilme isilme
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viaisilme isilme
ombros
9049 3cb1 390
Reposted fromlsm lsm viaisilme isilme
ombros
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaisilme isilme
ombros
9075 8791 390
Reposted fromfungi fungi viaisilme isilme
ombros
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaisilme isilme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl